COVID-19

Laatste wijziging: 20/3/2020

Op 13 maart 2020 is er door onze beroepsvereniging, de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij zullen dit advies volgen, en aanpassingen doen omtrent onze zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze maatregelen worden genomen om de kans op besmetting onder cliënten zo klein als mogelijk te houden, maar ook om onszelf te beschermen. Als zorgverlener hebben wij binnen de maatschappij een verantwoordelijkheid in het verlenen van acute zorg en die nemen wij bij Geboorte in Praktijk serieus. Onderstaande maatregelen gelden tot in ieder geval 31 maart.

Hieronder wordt per fase uitgelegd aan welke veranderingen de zorg onderhevig is:

Zwangerschap

 • Het interval tussen de afspraken wordt groter, waardoor je minder vaak op controle zult komen. We zullen hierbij het afsprakenschema van de KNOV hanteren;
 • De fysieke controle wordt ingekort, dat wil zeggen: we zien elkaar op de praktijk voor het meten van de bloeddruk, het beoordelen van de groei van je buik en het luisteren naar de hartslag van de baby.
  Het bespreken van belangrijke zaken, het beantwoorden van je vragen & het inplannen van een nieuwe controle zal vervolgens telefonisch gebeuren. Op deze manier houden we de wachtkamer zo leeg mogelijk;
 • Echo’s worden beperkt tot de vroege echo, termijnecho, 20-weken echo, noodzakelijke groeiecho’s en de liggingsecho. Alle echo’s eigen wens (pretecho’s) na 12 weken worden automatisch geannuleerd;
 • Intake gesprekken zullen telefonisch plaats vinden op de huidig afgesproken tijd;
 • Inloop spreekuur komt te vervallen
 • Nacontroles vinden telefonisch plaats en afspraken voor het plaatsen van spiraaltjes komen te vervallen;
 • Alle voorlichtingen worden digitaal aangeboden.

Praktisch gezien voor je afspraak betekent dit dat:

 • iedereen in de week van je huidige geplande afspraak een mail ontvangt met daarin: 1. Of de afspraak doorgaat en 2. Hoe laat de afspraak zal plaatsvinden. Alle afspraken zullen plaatsvinden in de ochtend en mogelijk verandert de tijd t.o.v. de huidige geplande tijd;
 • je afspraaklocatie mogelijk verandert! Omdat wij elkaar als collega’s niet mogen zien doet Team 1 (Marike, Bente & Hansje) alleen spreekuur op Westerdok 808. Team 2 (Esma, Rianne en Veerle) doen enkel spreekuur op de Spuistraat 239-1. Op de Korte Lepelstraat wordt geen spreekuur meer gehouden;
 • we je vragen alleen naar de controle te komen;
 • we geen handen geven;
 • er geen water/thee, speelgoed of leeswerk in de wachtkamers ligt;

Veilige zorg staat altijd voorop. Dat betekent dat wanneer wij n.a.v. telefonisch overleg noodzaak zien tot een fysieke controle hier niet over geaarzeld zal worden.

Het terugkomschema ziet er als volgt uit:
Intake: telefonisch, formulieren te ontvangen per post/mail
10-12 weken termijnecho
16 weken groei en bloeddruk
20 weken SEO (echo)
27 bloeddruk, groei en evt lab
31 bloeddruk, groei
35 bloeddruk, groei
37 bloeddruk, groei
39 bloeddruk, groei
40 bloeddruk, groei
41 bloeddruk, groei

Bevalling
Er is tot op heden nog vrijheid in de keuze van de locatie van je bevalling, d.w.z. thuis, Bevalcentrum of ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen en geen visite in het ziekenhuis te ontvangen. Dit zijn de afspraken die gelden volgens de richtlijnen van de lokale ziekenhuizen. Indien hier aanpassingen volgen stellen we je hiervan op de hoogte.

Kraambed
Het uitgangspunt is dat we telefonische visites doen tijdens het kraambed, al dan niet met beeldbellen. Indien blijkt dat er fysiek gezien iets van ons nodig is en het noodzakelijk is stemmen we dit af. Nacontroles en afspraken voor het plaatsen van spiraaltjes komen te vervallen. Beslis voor jezelf wat je doet met kraambezoek, maar bedenk dat voorkomen beter is dan genezen.

Let op:
Indien er sprake is van koorts, verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten passen bij het Corona virus willen we je dringend verzoeken niet naar de verloskundigenpraktijk te komen. Neem contact op met de dienstdoende verloskundige via het spoednummer om verdere afspraken te maken. Het RIVM informeert opnieuw dat zwangere geen verhoogd risico lopen en er tot op heden geen sprake lijkt te zijn van overdracht naar de ongeboren baby.

Bij vragen, schroom niet om contact te zoeken!

Lieve groet namens het team Geboorte in Praktijk,


Important notice from Geboorte in Praktijk regarding COVID-19 (Corona)

Dear pregnant women and newly parents,

On March 13, 2020, the Royal Netherlands Organization for Midwives (KNOV), gave advice on the spread of the COVID-19 virus. We will follow this advice strictly and therefore make adjustments regarding our care during pregnancy, delivery and childbirth. These measurements are taken to minimize the risk of infection among clients, but also to protect ourselves. As a care provider, we have a responsibility within society to provide acute care and we’ll take that very seriously at Geboorte in Praktijk. The measurements below apply until at least March 31.

Below, we’ll explain per stage which changes will be taken into account.

Pregnancy

 • The interval between appointments increases, so you will be checked less often. We will use the agreements of the KNOV;
 • The physical check is shortened: we meet for measuring blood pressure, we assess the growth of the baby and listen to baby’s heartbeat. Discussing important matters, answering your questions & scheduling a new check will then be done over the telephone. This way we keep the waiting room as empty as possible;
 • Ultrasounds are limited to the early ultrasound (8wks), term ultrasound (10-12wks), 20-week ultrasound, necessary growth ultrasounds and the ultrasound to check baby’s position. All ultrasounds of your own wishes (fun echoes) after 12 weeks are automatically canceled.
 • We ask you to come alone during the physical checks;
 • Intake appointments will take place by telephone at the agreed day and time;
 • Walk-in hours will be canceled
 • 6 weeks post-partum checks are by phone, appointments for placing IUDs are canceled;
 • All information sessions are held online. You’ll receive information if you subscribed for one.

Practically this means that:

 • Everyone will receive an email in the week of your current scheduled appointment with:
  1. Whether the appointment will go ahead and 2. What time the appointment will take place. All appointments will take place in the morning and the time may change from the current scheduled time;
 • Your appointment location may change! As colleagues we are not allowed to see each other, Team 1 (Marike, Bente & Hansje) only has clinic hours at Westerdok 808. Team 2 (Esma, Rianne and Veerle) will only do clinic hours at Spuistraat 239-1. Clinic hours are no longer held at the Korte Lepelstraat;
 • We ask you only to come to the check (with the exception of ultrasounds);
 • We don’t shake hands;
 • There is no water / tea, toys or reading material in the waiting rooms;
  Safe care is the biggest aim we have. This means that if we see the need for a physical check after telephone consultation, this will not be hesitated.

The new appointment schedule will be as followed:
Intake: by phone, forms to be received by post / mail
10-12 weeks term ultrasound
16 weeks of growth and blood pressure
20 weeks SEO (20 weeks ultrasound)
27 blood pressure, growth check and possibly lab
31 blood pressure, growth check
35 blood pressure, growth check
37 blood pressure, growth check
39 blood pressure, growth check
40 blood pressure, growth check
41 blood pressure, growth check

Childbirth
For now, there is still freedom of choice for the location of your delivery, i.e. at home, birthing center or hospital. When giving birth in a hospital, it is urgent to only take one person with you and not to receive a visiters at the hospital. These are the agreements that apply according to the guidelines of the local hospitals. If these agreements change, we will notify you.

Postpartum check-ups
The main idea is that we will only do phone- or video calls for the postpartum checks and no homevisits. If it appears to be physical necessary for us to do a visit, we will not hesitate to come by. 6 Weeks follow-up checks and appointments for placing IUDs will be canceled. Make up your own mind about receiving visitors (family, friends), but remember prevention is always easier than the cure.

Pay attention:
If you have a fever, cold/cough or other health problem that match the Corona virus, we urgently ask you not to come to our practice. Contact the midwife on call via the emergency phone to make further arrangements. RIVM once again informs that pregnant women are not at increased risk and so far there seems to be transmission to the unborn baby.

Don’t hesitate to call us if there are questions or concerns.